Publikationer

2010 - Examensarbete, Lärarens betydelse i den skapande processen i bild: ur elevperspektiv. Örn, Anna-Stina. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för utbildning, kultur och medier.
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hp. Studentuppsats (Examensarbete). (Svenska)
Abstract [sv]

Syftet med denna undersökning har varit att få ökad förståelse för hur några elever i grundskolans senare år uppfattar sin skapande förmåga i bildämnet samt vilken betydelse lärarens handledning kan ha för den skapande processen. Lärarens handledning har undersökts utifrån perspektiven handledning i form av uppmuntran och beröm, handledning som instruktioner, handledning som kritik samt att läraren lämnar utrymme för fritt skapande. Enligt läroplanen hör skapande förmåga, lust och kreativitet till det bildundervisningen skall utveckla hos eleven.  Det är alltså lärarens uppgift att bidra till undervisning som uppmuntrar eleverna till skapande förmåga. Datainsamlingsmetod har varit kvalitativa intervjuer med sex elever i årskurs nio. Resultatet av undersökningen visar att lärarens handledning har betydelse för elevernas skapande förmåga. Störst betydelse har lärarens instruerande handledning, men uppmuntran och beröm har även viktiga funktioner att fylla, som motivator och självförtroendehöjare, och bör ske parallellt med instruktioner. Mycket tyder på att negativ kritik, och även kritik som menas vara konstruktiv, kan påverka elevernas engagemang och självförtroende negativt i den skapande processen. Att eleven ges frihet i den skapande processen är betydelsefullt för att vägen till att vilja skapa ska öppnas, men friheten bör ges inom vissa ramar.

År

2010.

Nyckelord [sv]

skapande förmåga, bild, handledning, uppmuntran, kritik, samtalsintervjuer

Handledare

Homlong, Siri, Lektor i textil formgivning och hantverk

Examinatorer

Gustafson, Katarina, Fil. Dr, Lektor i Barn och ungdomsvetenskap

Våren 2021 - Digitalt läromedel för slöjd åk 7-9. Författare och läromedelsutvecklare AnnaStina Örn. Förlag Nationalencyklopedin, NE.se
Mer om läromedlet

Läromedlet omfattar arbetsprocessen, kulturella uttryck genom historien, slöjdtekniker, verktyg och redskap, säkerhet i slöjdsalen samt miljö, återvinning och hållbarhet. Kunskapsinhämtningen sker genom text och bild, aktiviteter, temaprojekt och instruktionsfilmer.
Genom läromedlets övningar och arbetssätt kan eleverna utveckla sin kreativa och problemlösande förmåga. De får också en djupare förståelse för begreppet hållbarhet och hur de kan agera för att göra medvetna och miljövänliga val.

Tematisk utformning

Slöjdläromedlet har en tematisk utformning där eleverna ges möjlighet att använda grundläggande slöjdtekniker i större arbeten, ett för varje årskurs. Dessa temaprojekt stärker elevernas självständighet och trygghet i skapandeprocessen genom att kombinera teknikerna för textil, trä och metall.
Det tematiska arbetssättet syftar till att förstärka och tydliggöra andra skolämnen. Det ger en förbättrad förståelse och större erfarenhet, samtidigt som individanpassningen underlättas. Genom temaprojekten möjliggörs ett formativt och språkutvecklande arbetssätt som underlättar lärarens planering, ledning, betygsättning och utvärdering av undervisningen, såväl inom ämnet som ämnesöverskridande.

Kursdelar som är publiserade

Om läromedlet, Slöjdens arbetsprocess, Kulturella uttryck, Tekniker och verktyg i textilslöjden, Tekniker och verktyg i träslöjden, Tekniker och verktyg i metallslöjden, Resurser.

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!