Tematiskt

Här kan du läsa om fördelar med ett tematiskt arbetsätt och ta del av aktuell fortbildning. Här hittar du artiklar, tips, kortare föreläsningar och annat intressant tematiskt, för dig som arbetar med undervisning. Vi är förankrade i aktuell forskning, beprövad erfarenhet, vår intention är att inspirera och engagera.
BOKA FORTBILDNING

Framgång med tematiskt arbetssätt i slöjden!

Föredelarna med att arbeta tematiskt är många, så visar forskning. Slöjden kan naturligt undervisas som ett ämne vilket i sin tur för med sig många fördelar. Vi vet och forskning bevisar fördelarna med kollegialt lärande, sambedömning och de vardagliga samtalen om undervisningen med en kollega. Ett gemensamt tematiskt arbetssätt ökar våra möjligheter till allt detta genom många beröringspunkter.

Vi väljer ett tematiskt arbetsätt när kunskapsutvecklingen är viktigast. Och läggar fokus på förmågor att utveckla för livet! Så som förmåga till probelmlösning, förmåga till konsekvensberäknande, förmåga till systematiskt jämförande, förmåga till att föra sitt arbete framåt självständigt. För att nämna några, med stöd i kursplanen!

Hantverkstekniker och material är stommen. Och ju tryggare eleven blir i hantverket desto större möjlighet att utveckla och förfina alla förmågor. Eleven ges möjlighet att äga sin arbetsprocess, genom ett tematiskt arbetssätt. En förutsättning för hög måluppfyllelse.

Eleven befrias från rätt och fel i en förutbestämd produkt. På så vis kan kreativiteten och tron på sig själv växa. Och modet att ta sig an nya utmaningar och med det höjs måluppfyllelsen. Foskning visar att en motiverad elev blir en lärande elev.

Föreläsning – Tematiskt arbete i grundskolan

TEMATISKT ARBETE I SLÖJD

Föreläsningen Tematiskt arbetssätt i slöjd, erbjuder aktuell kompetensutveckling för dagens slöjdlärare, i och med införandet av Lgr22. I ett tematiskt arbete bjuds eleverna in att vara medskapande av och delaktiga i sin lärandeprocess. En ökad måluppfyllelse kan på så vis uppnås och eleverna ges möjlighet att både utveckla slöjdspecifika färdigheter och skolans uppdrag i sin helhet.

Genom ett tematiskt arbetssätt där praktik och teori samverkar ges eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sig själv och ett systematiskt utforskande förhållningssätt. Elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer stärks. 

Elever tränar att ta ansvar genom självständigt arbete, de ges möjlighet att ”äga” hela slöjdens arbetsprocess. Därigenom stärks förmåga till dynamisk tänkande. Eleverna tränar sin överblick och att se större sammanhang. Vilket är viktig kunskap i vår värld, bland annat för att kunna förstå hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 

 Under utbildningen ges du möjlighet att lära dig:

  • Designa aktuella slöjdteman utifrån lärandemålen och individanpassning
  • Skapa, planera och strukturera tematiskt arbete i praktiken
  • Bygga en struktur för undervisningen som skapar utrymme för självständigt utforskande, tryggt och kreativt lärande.

Vi visar hur du kan designa tematiskt innehåll utifrån styrdokument och vetenskap genom en tydlig mall och en smart modell. Under del 2 bygger vi även en konkret idébank med olika teman som du direkt kan börja använda i din undervisning.

Del 1: 2 gånger 45 minuter föreläsning plus 60 minuter grupparbete.  Förslagsvis med tillägg av två 15 minuters raster.

Del 2: 2 gånger 45 minuter föreläsning plus 30 minuter redovisning av grupparbete . Förslagsvis med tillägg av två 15 minuters raster.

Upplägget kan göras över en heldag hos er eller via länk alternativt spridas på fyra träffar med fördelaktig tid för eget arbete mellan träffarna. 

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!