Därför slöjd!

 

På denna sida samlar vi serien 10 starka anledningar till DÄRFÖR SLÖJD! Vi vill med serien, inspirera, motivera och berätta om skolslöjdens värde och vikt

Varje månad kommer ett nytt inlägg publiceras på Instagram och Facebook, från och med september 2023 till juni 2024. Texterna är skrivna, komponerade och publicerade av Anna-Stina Örn. Rättigheterna till orginalfotografierna tillhör Sjöbergs Workbench.

Visst håller du med om vikten av skolslöjd, slöjd och hantverk! Kommentera, spara, dela och sprid våra inlägg vidare. Ni kan även arbeta kollegialt runt de 10 argumenten för Därför slöjd. Ni finner materialet här på sidan. Under hösten 2024 publiceras även ett läromedel för grundskolans elever, med utgångspunkt i de tio argumenten. Tillsammans stärker vi slöjden! 

Tack för att du är med och stärker slöjden!

Därför slöjd skapas i samarbete med www.sjobergs.se

Arbeta kollegialt med Därför Slöjd!

Detta är ett diskussionsunderlag för pedagoger i grundskolan. En möjlighet för ditt kollegium att samlas och arbeta med skolutveckling, höja måluppfyllelsen och stärka inkluderingen, genom slöjdens praktik som utgångspunkt.

BÖRJA HÄR!

Välkommen till Därför Slöjd diskussionsunderlag! 

Introduktion

Därför slöjd – består av tio argument för slöjd i grundskolan. (Argumenten publiceras, ett i månaden, till och med juni 2024.) Här nedan finns en struktur som kan användas i ett utvecklingsarbete av verksamheten och för utformandet av arbetsområden. Materialet går att använda gratis!

Upplägg

Välj ett av de tio Därför Slöjd – argumenten.

Kom samman i grupper om max åtta deltagare, fyra till fem deltagare rekommenderas. Utse en tidtagare och en sekreterare. Skapa en tidsplan utifrån den tid ni har till ert förfogande. En ungefärlig tid för momenten är utskriven.

  • Läs argument som ni valt enskilt. Vi rekommenderar att alla i den mindre gruppen läser samma argument. (5 minuter.)
  • Fundera enskilt över följande två frågor. Gör gärna stödanteckningar. 
  1. Hur relaterar du till argumentet? Känner du igen det från ditt yrkes- eller privatliv? Kan du ge ett eller flera exempel? 
  2. Hur skulle du kunna utforma en undervisingen som förstärker praktiken som exemplifieras i argumentet? Vilket arbetsområde eller projekt och vilken arbetsform skulle kunna användas? Tänk gärna ämnesöverskridande och ge exempel på andra ämnen att samarbeta med. Idéskapa gärna som en tankekarta för att underlätta. (10 minuter)
  • Ventilera svaren i par eller tre-par. (5 minuter x 2)
  • Gör en delningsrunda i gruppen, låt varje par/tre-par dela sina tankar. (2 minuter x antal deltagare)
  • Om gruppen består av flera mindre grupper så kom gärna samman och delge i den större gruppen.
  • Möts i par igen och dela vad ni fann inspirerade av det som kommit upp. (5 minuter)

Planera gärna in tid för ett uppföljande tillfälle där ni kan planera ett gemensamt arbetsområde. 

Om inspiration och tid finns så gör samma sak med ytterligare ett argument för Därför Slöjd. 

Tips! Slöjd i grundskolan ger utbildningar i tematisk arbete för grundskolan. Välkomna att kontakta oss för mer information.

Kontakt: Maila annastina.orn@gmail.com

Detta material är skyddat av upphovsrättslagen och får ej laddas ner eller kopieras. 

DÄRFÖR SLÖJD #1 - Slöjd underlättar inlärning

»Helt forenklet sagt, så skal man gribe noget, før man kan begribe det,« säger Kjeld Fredens, läkare och hjärnforskare.

Händer som är aktiva stimulerar hjärnan, vårt kreativa tänkande och vårt välbefinnande. Händer som används till praktiska utföranden, speciellt avancerade finmotoriska som slöjdande bjuder, bidrar till att bibehålla och förstärka de synaptiska nätverken i hjärnan. Vilka är viktiga för våra intellektuella funktioner och påverkar inlärning och minne. Om detta skriver handkirurgen och forskaren Göran Lundborg.

Hur hjärnan fungerar ger oss argument för att låta praktiska aktiviteter och fysisk rörelse influera alla ämnen. För den elev som har svårt att sitta stilla, för att kroppen är sprudlande av energi, skulle vi kunna ge möjlighet till rörelse och skapande. Vilket som Kjeld Fredens argumenterar kan leda till förbättrad inlärning för våra elever.

Vi känner nu till handens betydelse för hjärnans utveckling. Vad händer om vi minskar händernas och kroppens rörelser i skolan? Vad tänker du?

DÄRFÖR SLÖJD #2 - Slöjd utvecklar metakognition

“Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.”
[Från 2.7 Bedömning och betyg, LGR 22]

Att stärka elevens förmåga till metakognition är ett sätt att stärka undervisning och lärande!

Metakogningnin – förmågan att tänka om vårt tänkande. Kan förstå som ett ovanifrånperspektiv, en överblick över våra tankar. När vi har metakognition är vi medvetna och kan reflektera över vårt tänkande, beteende och handlande. I Slöjden, med sin praktik, överväganden och reflektion över processen utvecklas eleven både som skapare och som person.

Metakognition är en viktigt förmåga i dagens effektivsamhälle, där det är lätt att tappa uppfattningen om vad som är sant och vad som har långsiktigt värde.

DÄRFÖR SLÖJD #3 - Teori förstås genom slöjdande

Teorikunskaper förstås genom praktiskt utförande och blir till färdighet och förtrogenhet genom slöjdande. Genom att formge och framställa föremål, använda hantverkstekniker och slöjda i olika material använder och fördjupar eleven förståelsen för det eleven lärt sig teoretiskt i andra ämnen i skolan.
Kunskap behöver praktiseras och upprepas för att erövras. I slöjden blir abstrakta problem förtydligade, Flera sinnen aktiveras genom lärande i slöjd.
En meter är inte enbart en en term och kognitiv förståelse, utan en kroppslig upplevelse i relation till rummet och andra föremål. Eleven ges en utvidgad möjlighet att ta till sig kunskapen. Slöjden tar “bildstödet” till en ny nivå!
För att återberätta vad hjärnforskaren Kjeld Fredens menat. »Vi förstår först det geometriska begreppet “cirkel” efter att ha stiftat bekantskap med flera cirklar i verkligheten. Lagat ett cykeldäck eller dragit fingret i hålet av en vaniljmunk.«
I slöjden lär eleven även att pröva sig fram för att se vad som är sant och vad som fungerar. Eleven utvecklar då även den reflekterande förmågan. Viktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och Agenda 2030.

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!